خرید سامانه پیامکی

جهت دریافت سامانه فرم زیر را تکمیل کنید

یا به شماره کارت 6104337728199967  به نام شرکت ارتباطات ا.ا ، واریز کنید

پس از تکمیل فرم زیر یوزر و پسورد سامانه برایتان پیامک می شود

لطفا به درستی تکمیل کنید
لطفا به درستی تکمیل کنید
لطفا به درستی تکمیل کنید
یک گزینه را انتخاب کنید